Vedtekter

Vedtekter pr mars 2010


§1   Organisasjonens Foto-Norges formål er:

1.1  Styrke fotografiet og film i samfunnet, gjennom kunnskap, forståelse og respekt.
1.2  Arbeide for gode og varige forhold mellom og for medlemsorganisasjonene.

§2   Medlemmer

2.1  Som medlemmer kan opptas fotorganisasjoner og beslektede organisasjoner
2.2  Styret beslutter opptak av nye medlemmer
2.3  Medlemmene er forpliktet til å overholde Foto-Norges vedtekter og de beslutninger og avtaler som i henhold til disse
er truffet.

§3   Kontingent

3.1  Kontingent betales én gang i året.
3.2  Medlem som ikke har betalt kontingent, kan av styret ekskluderes og kan ikke bli medlem igjen før gjelden er betalt.
3.3  Representantskapet behandler spørsmål vedrørende medlemskontingent og fastsetter størrelsen på denne.

§4   Representasjon
4.1  Medlemmene har hver to plasser i representantskapet i Foto-Norge

§ 5 Stemmerett 
5.1  Medlemmene har én stemme hver i representantskapet.
5.2  Stemmer kan gis gjennom fullmakt.. 

§ 6 Representantskapsmøtet
6.1  Representantskapsmøtet avholdes årlig, fortrinnsvis innen 1.oktober, og er Foto-Norges øverste myndighet.
6.2  Tidspunkt og sted fastsettes av styret og meddeles medlemmene minstto måneder i forveien.
Innkalling med dagsorden og saksdokumenter sendes medlemmene senest 14 dager før representantskapsmøtet.
6.3  Saker som medlemmer ønsker behandlet, må være innkommet til styret senest en måned før representantskapsmøtet.
Styret kan ta med på dagsorden senere innkomne saker som det mener bør fremmes.
6.4  Det kan ikke treffes beslutninger som binder medlemmer i saker som ikke har  vært ført opp på dagsorden.
6.5  Det ordinære representantskapsmøtet skal behandle:
6.5.1 Valg av dirigent og to representanter til å undertegne protokollen
6.5.2 Årsberetning
6.5.3 Innkomne forslag
6.5.4 Regnskap
6.5.5 Budsjett og contingent
6.5.6 Valg av styre, som består av leder, nestleder, tre styremedlemmer samttre vararepresentanter
6.5.7 Valg av valgkomite på tre personer. Valgkomiteen har også som oppgave å foreslå kandidater som reflekterer organisasjonens bredde.
Styrets fem medlemmer velges for to år av gangen. De tiltrer umiddelbart etter representantskapsmøtet.
En representant kan maksimalt sitte i hver posisjon i seks år.
6.6   Når 75% av foreningene krever det, eller styret beslutter det, kan det innkalles til ekstraordinært representantskapsmøte.

§7 Styret
7.1   Innkalling til styremøte skal skje skriftlig. Sammen med innkallingen skal følge en dagsorden for de saker som skal behandles.
Fra styremøtene føres referat som godkjennes i neste møte.
7.2   Styret er beslutningsdyktig når minst tre av dets medlemmer inklusive leder eller nestleder er til stede.
7.3   Avgjørelser treffes ved alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet er leders stemme avgjørende.
7.4   Styret behandler alle saker som skal forelegges representantskapet.

§ 8  Medlemsmøter
8.1  Medlemsmøter i Foto-Norge innkalles av styret.Eventuelle avstemninger på medlemsmøter betraktes som rådgivende for styret og representantskapet.

§ 9 Vedtektsendringer
9.1  Vedtektsendringer kan bare besluttes på ordinært representantskapsmøte.
9.2  Forslagsfrist er en måned.
9.3  Beslutninger er gyldige ved minst 75% flertall.

§ 10 Oppløsning av foto-Norge
10.1 Oppløsning kan bare skje på ordinært representantskapsmøte.
10.2 Beslutning om oppløsning må fattes med minst 75% flertall av de tilstedeværende.
10.3 Forslag om oppløsning må være bekjentgjort overfor medlemsorganisasjonene minst tre måneder i forveien.
10.4 Forslag om oppløsning må fremsettes av foto-Norges styre eller av et flertall i representantskapet.

§ 11 foto-Norges midler ved oppløsning
11.1 Foto-Norges midler fordeles på bransjeorganisasjonene som er medlemmer i henhold til gjennomsnittlig innbetalt kontingent til foreningen de tre siste år.